Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 11

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 34 >> Следующая

Си2+ проникатимуть у кристалічну решітку мідної пластинки, приєднуючи
електрони. Саме цей процес асиміляції електронів на мідній пластинці
забезпечить безперервність процесу в цілому.
Величина електрорушійної сили Е дорівнює різниці електродних потенціалів
Е| і Е2 на електродах: ? = Е|-Е2.
Процеси, які відбуваються на електродах, можна зобразити схемою: на межі
цинкова пластинка-електро-
II
літ 2п-на межі мідна пластинка - електроліт Си2+ + 2е-^Си.
Як бачимо, процеси окислення цинку і відновлення міді розділені в
просторі; вони відбуваються на різних електродах. У цілому хімічну
реакцію, яка відбувається в мідно-цинковому елементі, можна записати в
іонній формі так:
Іп + Си2+ Іп+ + Си.
Така ж картина спостерігатиметься і в тому випадку, коли обидві пластинки
будуть заряджені негативно відносно розчину. Зануримо дві мідні пластинки
в розбавлені розчини сульфату міді. Концентрація іонів міді в цих
розчинах Сі і С2 (С2>Сі). Припустимо, що обидві пластинки зарядяться
негативно відносно розчинів. Але пластинка А в посудині з концентрацією
розчину Сі зарядиться більш негативно завдяки тому, що концентрація іонів
міді в цій посудині менша, ніж у другій посудині, і відповідно швидкість
проникання іонів Си2+ у кристалічну решітку буде меншою. Якщо замкнути
коло, то електрони переміщатимуться від пластинки А, де їх густина
більша, до пластинки В. На межі пластинки А з електролітом
відбуватиметься процес Си°- 2е-*-Си2+, на межі пластинки В з електролітом
Си2+ + 2е-*-Си°.
Обидві пластинки, як було вже зазначено, заряджені негативно відносно
розчину. Але пластинка А заряджена негативно відносно пластинки В і тому
в гальванічному елементі виконуватиме роль негативного електрода, а
пластинка В - позитивного.
Дослід 19 демонструє роботу такого елемента, який називається
концентраційним. В ньому наочно доводиться залежність електродного
потенціалу металу від концентрації його іонів у розчині.
Величина електрорушійної сили, яка дорівнює різниці електродних
потенціалів, буде тим більшою, чим більша різниця концентрацій іонів у
розчинах.
ГАЛЬВАНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ
Гальванічний елемент - це прилад, який перетворює хімічну енергію в
електричну. Схема мідноцинкового гальванічного елемента Даніеля - Якобі
дана на мал. 14.
II
Цю схему можна зобразити так:
~2п І гп504 || СиБО
¦ч
катод
і
Си+
Метал, атоми якого в гальванічному елементі віддають електрони
(негативний електрод), називається анодом, другий електрод, що приймає
електрони, називається катодом.
Під час роботи гальванічного елемента відбувається поступове розчинення
активнішого металу - цинку (окислення) та осадження міді на мідному
електроді внаслідок відновлення іонів міді з розчину. Гальванічний
елемент буде працювати доти, поки не розчиниться увесь анод (цинк), або
не використається вся сіль Си504.
Дослід 18. Дія гальванічного елемента Даніеля - Якобі
У два стакани наливають до половини 1 М розчину сульфату міді та сульфату
цинку. В перший стакан занурюють мідну пластинку, в другий - цинкову
(мал. 14). Розчини в стаканах сполучають П-подібною трубкою, заповненою
електролітом - розчином хлориду калію, основою якого є 5-процентний
розчин агар-агару.
__П-подібна трубка (си-
фон) є сполучним містком для того, щоб іони могли вільно переміщуватися з
розчину одного стакана в другий.
Вільні кінці провідників від електродів приєднують до гальванометра, який
вказує на появу електричного струму в гальванічному елементі.
Е. р. с. (електрорушійну силу) елемента можна визначити за допомогою
вольтметра або розрахувати, користуючись таблицею нормальних електродних
потенціалів.
Іп І 2п2+ - 76 в; Си І Си2+ = +34 в;
Си804
Мал. 14. Схема мідно-цинко-вого гальванічного елемента.
З 1126
33
Е. р. с. = +0,34 в- ( - 0,7бв) =1,1 е.
Визначена е. р. с. гальванічного елемента може значно відрізнятись від
дійсної. Точність вимірювання залежить від опору вольтметра, діаметра П-
подібної трубки. Чим більший діаметр трубки, тим точніший результат.
Зазначимо, що для точного вимірювання е. р. с. краще використовувати
компенсаційні схеми, зокрема прилади, засновані на цій схемі,-
потенціометри.
Приготування розчину електроліту для П-подібної трубки: 5 г агар-агару
розчиняють у 95 г води під час нагрівання. В розчині агар-агару
розчиняють 25 г хлориду калію.
Реактиви та обладнання: сульфат міді Си504, сульфат цинку 2п504, хлорид
калію КС1, агар-агар; 2 стакани на 250 мл, цинкова та мідна пластинки (12
см X 2 см) з припаяними провідниками, вольтметр, П-подібна скляна трубка
діаметром 5-7 мм.
Дослід 19. Дія мідного концентраційного елемента
У два стакани наливають на '/г висоти 1 н. розчину сульфату міді і
занурюють у розчин мідні електроди. Розчин однакової концентрації в
стаканах сполучають з агар-агаровим сифоном (мал. 14). За допомогою
гальванометра визначають відсутність струму в провіднику, що сполучає
електроди.
Розбавляють 1 н. розчин сульфату міді в 100 раз.
В один стакан наливають розбавлений розчин, у другому залишають 1 н.
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама