Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Электрохимия -> Каданер Л.И. -> "Исследования электрохимии в средней школе" -> 12

Исследования электрохимии в средней школе - Каданер Л.И.

Каданер Л.И., Щокина А.О. Исследования электрохимии в средней школе — Советская школа, 1970. — 106 c.
Скачать (прямая ссылка): issledovaniyaselektrohimii1970.djvu
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 34 >> Следующая

розчин Си504. Сполучають агар-агаровим сифоном стакани з розчинами Си504
різної концентрації. За допомогою гальванометра визначають наявність
струму в провіднику, що сполучає два електроди. Електрод, занурений в 1
н. розчин Си504 буде позитивний, а занурений у розчин меншої концентрації
- негативний.
Дослід можна змінити. В один стакан наливають 0,1 н. розчин Си504, в
другий стакан - 0,01 н. розчин Си504. Гальванометр вказує на наявність
струму в концентраційному елементі. Якщо до 0,1 н. розчину долити кілька
крапель концентрованого розчину Си504, струм збіль-
II
шиться в тому ж напрямі. Якщо концентрований розчин Си504 доливати до
0,01 н. розчину, струм буде зменшуватись до нуля, а потім
збільшуватиметься в протилежному напрямі.
Реактиви та обладнання: сульфат міді Си504, агар-агар; три стакани
місткістю 200 мл, 2 електроди - мідні пластинки, П-подібна скляна трубка,
вольтметр.
Д о с л і д 20. Дослідження активності металів
1. У п'ять пробірок наливають по 3 мл 1 н. розчину соляної кислоти та
опускають у кожну по кусочку різних металів. Спостерігають інтенсивність
виділення водню або відсутність реакції.
Треба зауважити, що в зв'язку з пасивуванням поверхні металів може
зменшитись або зовсім припинитися виділення водню.
2. У пробірку наливають 2-3 мл 10-процентного розчину ацетату свинцю
РЬ(СН3СОО)г і занурюють у нього цинкову пластинку. Спостерігають
виділення свинцю на поверхні цинку, що свідчить про більшу хімічну
активність цинку порівняно з свинцем:
2п° + РЬ2+ Іп+ + РЬ° І .
3. У пробірку наливають 1-процентний розчин нітрату ртуті (ГчІОз)2, в
який занурюють мідну пластинку. Спостерігають виділення ртуті на поверхні
мідної пластинки. Визначають більшу активність міді порівняно з ртуттю:
Си°+Н§2+-Си'2++Нд°.
Металеві пластинки перед дослідом зачищають наждачним папером, знежирюють
у бензині, промивають водою і висушують фільтрувальним папером.
4. У хімічний стакан наливають 10 мл 0,1 н. розчину хлориду цинку,
добавляють надлишок лугу (їдкого натру) до розчинення утвореного осаду. В
добутий розчин цинкату натрію занурюють алюмінієву пластинку.
Спостерігають виділення цинку на алюмінієвій пластинці.
5. В 1 н. розчин сульфату міді, до якого добавлено сірчану кислоту з
розрахунку 50 г/л, занурюють свинцеву пластинку. Спостерігають виділення
міді.
Результати цих дослідів враховують, порівнюючи метали в ряду напруг.
З*
35
Реактиви та обладнання: соляна кислота HCl. ацетат свинцю РЬ(СН3СОО)2,
нітрат ртуті (II) Hg(N03)2, хлорид цинку ZnCl2, сульфат міді CuS04. їдкий
натр NaOH, сірчана кислота H2S04, бензин; пробірки, стакан місткістю 50
мл, кусочки металів Mg, Zn, Fe, Pb, Cu, цинкова, мідна, алюмінієва,
свинцева пластинки, фільтрувальний та наждачний папір.
Досл і д 21. Визначення е. р. с. гальванічних елементів
У стакани наливають на '/2 висоти 1 М розчинів хлориду магнію, сульфату
цинку, хлориду нікелю, нітрату свинцю, сульфату міді, нітрату срібла і
занурюють відповідно електроди: магнієвий, цинковий, нікелевий, мідний,
срібний.
Сполучають попарно розчини в стаканах за допомогою агар-агарового сифону
(мал. 14), електроди занурюють в розчини і приєднують їх до вольтметра.
Визначають е. р. с. гальванічних елементів.
Порівнюють експериментально визначену е. р. с. гальванічних елементів з
обчисленим значенням е. р. с. за величинами нормальних електродних
потенціалів: Мє І - 2,36 в;
2п І 1п'+ = - 0,76 в\ Мі І №2+ = - 0,25 в; РЬ І РЬ2+ = - 0,13 в; Си І
Си2+ = + 0,34 в; Ай і Ай+ = + 0,80 в.
Рекомендується порівняти результати досліду з рядом напруг.
Реактиви та обладнання: хлорид магнію МйСІг, сульфат цинку 2п504, хлорид
нікелю І\ІіС12, нітрат свинцю РЬ(І\Ю3)2, сульфат мі іі Си504, нітрат
срібла AgNOз; 7 хімічних стаканів місткістю по 200 мл, агар-агаровий
сифон, електроди-пластинки металів однакового розміру, вольтметр.
ЕЛЕКТРОЛІЗ
Електролізом називається хімічний процес, що відбувається під час
пропускання електричного струму крізь розчин електроліту або крізь
розплавлений елек-
II
троліт. При цьому відбувається процес відновлення на катоді і процес
окислення на аноді. Усі ці процеси підпорядковані законам Фарадея.
Реакції, що відбуваються на електродах, поділяють на первинні та
вторинні. Первинні реакції є власне електродними, які породжують вторинні
процеси. Так, наприклад, під час електролізу води на катоді відбувається
реакція:
Н+ + е Н0
Ця реакція безпосередньо пов'язана з асиміляцією електронів; вона є
власне електрохімічною первинною реакцією. Потім відбувається реакція
сполучення атомів водню в молекулу:
2Н° Н2.
Ця реакція є вже не електрохімічною, а суто хімічною, що виникає
внаслідок первинної реакції відновлення іонів водню, через це вона і
називається вторинною.
Так само на аноді відбуваються, наприклад, первинна реакція
40Н ~ - 4е ч- 2Н20 + 20°
і вторинна
20° - 02.
Щоб розрядити будь-який катіон на катоді і виділити його у вигляді
металу, треба прикласти потенціал, який би дав змогу подолати зворотний
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 34 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама