Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 88

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 122 >> Следующая


9Н=С? +н2о сн-снон +н 0

CH = CH + HgSO4 - O —-~ І O

HgO-SO2 HgO-SO2

— HgSO4 + CH3CH(OH)2--—>CH3-CHO.

Реакція гідратації ацетилену відбувається безперервно при 75— 100° C і^ітмдсферному тиску,...пр_изому ацетилен барботуеться через сірчанокислий розчин сульфату ртуті. Оскільки утворений альдегід має відновні властивості, то активність каталізатора поступово знижується внаслідок відновлення ртуті:

CH3CHO + HgSO4 + H2O = CH3COOH + H2SO4 + Hg.

Щоб не було цієї реакції, у розчин добавляють сульфат заліза (III), який окислює відновлену ртуть:

Fe2(S04)3 + Hg = 2FeSO4 + HgSO4.

Але після відновлення всього заліза (III) активність каталітичного розчину знову знижується. Для підтримання стабільної роботи каталізатора із гідрататора безперервно частина розчину виводиться на регенерацію і така сама частина регенерованого розчину вводиться в реактор. Регенерацію каталітичного розчину здійснюють окисленням заліза (II) азотною кислотою:

6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 = 3Fe2(SO 4)3 + 2NO + 4H2O.

Для видалення оксидів азоту регенерований каталітичний розчин продувають повітрям. При підвищенні температури частина ацеталь-дегіду конденсується, утворюючи кротоновий альдегід:

2CH3-CHO -> CH3-CH=CH-CHO + H2O.

Схему установки для гідратації ацетилену наведено на рис. 73. Свіжий та оборотний ацетилен із змішувача 2 компресором / подається в нижню частину гідрататора З, куди одночасно для підтримання температурного режиму подається водяна пара. Утворений ацетальдегід разом з непрореагованим ацетиленом і парою води видаляються з колони, проходять краплевловлювач 5 для виділення краплин каталітичного розчину в збирач 4, холодильник 6 і абсорбер 8, який зрошується водою. Сконденсований і розчинений ацетальдегід відділяється від ацетилену і подається в збирач 7, звідки направляється в ректифікаційну колону 9, де ацетальдегід відділяється від води і кротонового альдегіду. Пара ацетальдегіду проходить дефлегматор 10 і розсільний

7 о 38 193

холодильник 11, де зріджується і в такому вигляді направляється споживачам.

Метод гідратації ацетилену при наявності сульфату ртуті дуже шкідливий для оточуючих, оскільки ртуть дуже сильна отрута. Тому розроблено метод парофазної гідратації ацетилену при 400° C на оксидах Zn, Mg, Cd, Fe, Co, Cr, Cu та іших металів. Оскільки ацетилен схильний утворювати вибухові суміші не тільки з киснем, а й з кисневмісними сполуками, особливо при високих температурах, його перед надходженням у контактний апарат розбавля-

Рис. 73. Схема установки для добування ацетальдегіду гідратацією ацетилену.

ють азотом і водяною парою, що дає змогу застосовувати великі об'ємні швидкості. За один прохід ступінь перетворення ацетилену досягає 60%, при кінцевому ступені^—92—95%.

Метод прямої гідратації ацетилену перспективніший, ніж гідратація при наявності сульфату ртуті.

Розділ XIV ОКИСЛЕННЯ

§ 1. ПРОДУКТИ МЕТОДУ ОКИСЛЕННЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

При окисленні органічних сполук можуть утворюватися найрізноманітніші речовини: спирти, альдегіди, кислоти, феноли, хінони тощо. Окислювати можна парафіни, олефіни, нафтени, ароматичні та алкілароматичні вуглеводні, спирти, альдегіди та феноли.

194

Механізм окислення органічних сполук киснем пояснив О. М. Бах, великий вклад в удосконалення теорії окислення зробив М. М. Семенов. Процес окислення відбувається за ланцюговою схемою при нагромадженні в системі атомів чи радикалів з достатнім запасом енергії.

Наприклад, окислення парафінів у газовій фазі відбувається з утворених під впливом теплової енергії вільних радикалів:

CH4 сн3* + H' »

СНд- + Q2-- CH3-O-O-;

CH3-O-O- + CH4 — CH3-COH + CH3-

Утворені гідропероксиди відщеплюють атом кисню або молекулу води:

CH3OOH CH3OH + О; CH3OOH^ HCHO + H2O.

При окисленні вищих парафінів у рідкій фазі також утворюються гідропероксидні сполуки, а при розкладанні — відщеплюється молекула формальдегіду або метанолу:

R-CH2-CH2OOH -> R-CH2OH + НСНО; R-CH2-CH2OOH -> R-CHO + CH3OH.

Утворені спирти або альдегіди можуть окислюватися далі до відповідних карбонових кислот, а при надлишку кисню і відповідному температурному режимі — до діоксиду вуглецю.

Окислення олефінових вуглеводнів відбувається по-різному залежно від складу олефіну та умов окислення:

1) окислення метиленової групи, яка має подвійний зв'язок з утворенням альдегіду або карбонової кислоти:

R-CH=CH2-- R-CH2-CHO R-CH2-COOH;

2) окислення метиленової групи, яка перебуває в а-положенні до групи з подвійним зв'язком:

R-CH2-CH=CH2 + O2 R-CH-CH=CH2.

і

6—OH

При розкладанні такого гідропероксиду утворюються спирти або кетони:

R-CH-CH=CH2 -> R-CHOH-СН=СН2+0;

і

6—OH

R-CH-CH=CH2-^ R-C-CH=CH2+H2O. О—OH O

7*

195

Я) окислення з утворенням циклічних гідропероксидів, які відщеплюють молекулу формальдегіду і перетворюються в альдегіди або кетони:

R-CH=CH2 + O2-^ R-CH-CH2 -». R-CHO + НСНО;

І І O-O

4C = CH2-I-O2- ^C-CH8- R-C-R,+ нсно. яГ Ri O-6 о

4) окислення з утворенням епоксидних сполук:
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама