Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 2" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 1" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 12" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 11" (Журналы)

Петрянов-соколов И.В. "Научно популярный журнал химия и жизнь выпуск 10" (Журналы)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Промышленные производства -> Гончаров А.І. -> "Хімічна технологія, ч. 2." -> 95

Хімічна технологія, ч. 2. - Гончаров А.І.

Гончаров А.І., Середа I.П. Хімічна технологія, ч. 2. — Киев: Вища школа, 1980. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff2.djv
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 122 >> Следующая


Сульфохлорування метиленової групи відбувається легше, ніж ме^ тильної. Тому при сульфохлоруванні утворюються ізосполуки. Утворені сульфохлориди омилюють лугом, в результаті чого утворюються сульфосполуки:

R-SO2Cl + 2NaOH -+- R-SO3Na + NaCl + H2O,

які мають добрі миючі властивості і велику енергію поверхневого натягу.

Для виробництва сульфосполук використовують фракцію парафінових вуглеводнів C12— C18 з температурою кипіння 230—34O0C

Олефінові вуглеводні утворюють тільки алкілсульфати, і сульфосполуки з них не утворюються.

Найбільш поширене виробництво сульфосполук з ароматичних вуглеводнів. Воно здійснюється з метою утворення сульфосполук, з яких способом лужної плавки виробляють феноли, а також перетворюють нерозчинні у воді органічні сполуки у розчинні.

§ 2. СУЛЬФУВАННЯ БЕНЗОЛУ ТА ВИРОБНИЦТВО ФЕНОЛУ

Сульфування ароматичних вуглеводнів здійснюється з допомогою сірчаної кислоти, сірчаного ангідриду і піросірчаної кислоти. Сульфування відбувається лише тоді, коли концентрація SO3 в розчині не менша 55%, а вміст SO3 в моногідраті сірчаної (безводної) кислоти становить 81,6%. Тому для сульфування застосовують концентровану H2SO4.

Для введення в ароматичне кільце кількох сульфогруп мінімальна концентрація SO3 весь час зростає при переході до кожної наступної групи, причому одночасно зростає і температура.

Бензолсульфокислота утворюється під час сульфування бензолу купоросним маслом у рідкій або газоподібній фазі. Раніше процес проводили в рідкій фазі при 80—900C в апаратах з дефлегматором, обробляючи бензол 100%-ною кислотою в автоклаві при 110°С. Бензолсульфокислота утворювалася за рівнянням реакції:

C6H6 + HOSO3H -+- C6H5-SO3H + H2O.

Оскільки виділяється вода, то розчин кислоти розбавляється і суль-фуюча дія її зменшується. У результаті утворюється суміш, що містить 65% бензолсульфокислоти у 81%-ному розчині H2SO4.

Сучасні установки для сульфування бензолу в паровій фазі працюють за безперервною схемою. Для цього бензол нагрівають, і його пара пропускається через гарячу 100%-ну H2SO4, а пара води, що утворюється, видаляється разом з непрореагованим бензолом. Для сульфування використовують тарілчасті колони, у верхню частину

214

яких подають гарячу сірчану кислоту, а у нижню — (протитечією) пари бензолу.

Основну масу утвореної бензолсульфокислоти використовують для виробництва фенолу способом лужної плавки. Для цього бензол-сульфокислоту нейтралізують сульфітом натрію, а бензолсульфонат натрію сплавляють з їдким натром:

2CeHfi—S03H + Na8SO3 -> 2C4H9-SO3Na «f- H2O + SO2; (45) CeHfi—SO3Na + 2NaOH —>- C6H5ONa + Na2SO3+ H2O; (46)

C8H5ONa + SO2+ H2O -> C8H5OH + NaHSO,. (47)

Na2SO3 із an.

Na2SO; пристал.

Рис. 85. Схема установки для виробництва фенолу сульфуванням бензолу

і лужною плавкою.

Із наведених рівнянь видно, що для нейтралізації бензолсульфокислоти (45) використовують сульфіт натрію, який утворюється при лужній плавці (46), а для нейтралізації лужного розчину фенолу (47) використовується сірчистий газ, що виділяється за реакцією (45). Тому в промисловості виробництва бензолсульфокислоти і лужної її плавки об'єднують для комплексного використання відходів. Схему такого виробництва наведено на рис. 85. Бензол, виходячи з відстійника 5, змішується із свіжими порціями бензолу і подається в кип'ятильник 1, потім в перегрівач 2, звідки пари бензолу попадають

215

в іарілчасту колону 3, у верхню частину якої весь час подається гаряча сірчана кислота. Непрореагований бензол разом з парою утворено? води виносяться з колони, охолоджуються в зрошувальному холодильнику 4 і розділяються у відстійнику 5. Утворена бензолсульфокислота попадає у колону 6, де нейтралізується кристалічним сульфітом натрію, що подається з апарата // в бункер 8 і живильник 7, до бензосульфонату натрію, який надходить у плавильний котел 9, а сірчистий газ, що виділяється (за реакцією 45), подається в колону 12 для нейтралізації феноляту натрію. У плавильному котлі 9 відбувається лужна плавка бензосульфонат натрію з їдким натром (за реакцією 46) при 300—330°С. Готовий плав, що містить до 40% феноляту натрію, 6% сульфіту і решту сульфату натрію, обробляють маточним розчином, який з відстійника (сепаратора) 13 подається в апарат 10. Після нейтралізації сірчистим газом з утвореного розчину видаляють кристали сульфіту натрію на центрифузі //, а маточний розчин подають на нейтралізацію сірчистим газом в колону 12, що виділяється з колони 6. Сирий фенол подають у вакуум-дистиляційний апарат 14, звідки відганяють три фракції: фенольну воду (перегін), технічний фенол і фенольну смолу (кубовий залишок). Перші два продукти після конденсації в апараті 15 попадають у збирачі 16. Чистий фенол виробляють ректифікацією технічного фенолу.

§ 3. ВИРОБНИЦТВО ?-НАФТАЛІНСУЛЬФОКИСЛОТИ

Сульфування нафталіну відбувається аналогічно сульфуванню бензолу з утворенням а- і ?-нафталінсульфокислоти. Оскільки більше практичне значення має ?-кислота, то реакцію здійснюють прибільш

Нафталін
Предыдущая << 1 .. 89 90 91 92 93 94 < 95 > 96 97 98 99 100 101 .. 122 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама